หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 86589 ทดสอบระบบการทำข้อสอบแบบใหม่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3
จำนวนข้อ 8 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 60
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.0000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 1.0328
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 10
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 7
สร้างโดยสมาชิกjackiepsyco
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน ทำ 5 ข้อ     
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562