หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 83521 สอบเข้า ม.1 สาธิต
จำนวนข้อ 10 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 60
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.1111
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 1.9116
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 7
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 0
สร้างโดยสมาชิกveerasit
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน  ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ    
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562