หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 83378 การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
จำนวนข้อ 25 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.2273
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 1.4439
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 9
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 4
สร้างโดยสมาชิกsealplay
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน   ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ   ทำ 20 ข้อ   
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562