หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 75937 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ป.4
จำนวนข้อ 15 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.0000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.0000
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 10
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 10
สร้างโดยสมาชิกvichakarnpsu
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน  ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ    
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562