หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 54152 เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่1
จำนวนข้อ 0 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.0000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.0000
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 5
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 5
สร้างโดยสมาชิกvichakarnpsu
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน     
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562