หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 13992 เรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรัก ป.6
จำนวนข้อ 0 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.5000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 2.0616
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 8
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 3
สร้างโดยสมาชิกvichakarnpsu
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน     
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562