เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยฝึก onet สถิติ ม.6

1. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง(เรียงจากน้อยไปมาก)เป็นดังนี้ 29, 35, 36, 40, 41, 43, 47, 50, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 72, 72, 74, 75, 75, 78, 78, 78, 80, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 95, 95, 95, 97 เปอร์เซนไทล์ที่ 70 ของคะแนนสอบนี้เท่ากับข้อใด
ก. 87
ข. 87.5
ค. 87.7
ง. 87.9
2. ค่ากลางของข้อมูลในข้อใดมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลของกลุ่ม (ข้อ29ปี57)
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิของขนาดรองเท้าของนักเรียนห้องหนึ่ง
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินต่อวันในเดือนมกราคม พ.ศ.2557
ค. มัธยฐานของน้ำหนักตัวของคนไทยในปีพ.ศ.2556
ง. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
3. คะแนนสอบวิชาคณิศาสตร์ของนักเรียน 50 คน มีตารางแจกแจงความถี่ดังตารางด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบนี้เท่ากับข้อใด


ก. 51.58
ข. 51.98
ค. 52.28
ง. 52.68
4. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 11 จำนวน ดังนี้ 15, 11, 12, 15, 16, x, 16, 19, 13, 17, 15 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 15 แล้วกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใด
ก. ุ6.4
ข. 5.8
ค. 3.6
ง. 2.6
5. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความคิดเห็น
ก. กำหนดขอบเขตของการสำรวจ
ข. กำหนดวิธีเลือกตัวอย่าง
ค. เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น
ง. ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจ
6. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน คือ x1, x2, x3, ... , x10 ซึ่งข้อมูลชุดนี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.3 ถ้าข้อมูลชุดที่ 2 มี 10 จำนวน คือ 3x1+174, 3x2+174, 3x3+174, ... , 3x10+174 แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่สองนี้เท่ากับข้อใด
ก. 2.3
ข. 6.9
ค. 176.3
ง. 180.9
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็น (ข้อ28ปี57)
ก. ตั้งสมมุตฐานของปัญหาที่ทำการสำรวจ
ข. กำหนดขอบเขตของการสำรวจ
ค. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็น
ง. นำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
8. จากแผนภาพต้นใบด้านล่าง ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องของข้อมูลชุดนี้ (ข้อ30ปี57)


ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 16 และ มัธยฐาน = 16
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 16.5 และ มัธยฐาน = 17
ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 17 และ มัธยฐาน = 17
ง. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 17 และ มัธยฐาน = 16
9. คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งจำนวน 119 คน ดังตารางด้านล่าง คะแนนเปอร์เซนไทล์ที่ 56 เท่ากับข้อใด


ก. ุ65
ข. 66
ค. 67
ง. 68
10. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมาก ดังนี้ 5 10 12 20 x 26 30 42 47 y ถ้าข้อมูลชุดนี้มีพิสัยเท่ากับ 45 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 26.4 แล้วควอไทล์ที่สองของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใด
ก. 20
ข. 21
ค. 23
ง. 24
11. ในการสำรวจน้ำหนักตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมี 3 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 44, 46 และ 42 คน ตามลำดับ ปรากฎว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณตเท่ากับ 50 กิโลกรัม แต่พบว่าเครื่องชั่งที่ใช้สำหรับนักเรียนห้องแรกมีความคลาดเคลื่อนทำให้ชั่งน้ำหนักได้สูงเกนจริงคนละ 1 กิโลกรัม ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้อง ของน้ำหนักตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้เท่ากับกี่กิโลกรัม
ก.
ข.
ค.
ง.
12. ค่ากลางของข้อมูลในข้อใดมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลของกลุ่ม (ข้อ29ปี56)
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิของน้ำหนักตัวของชาวจังหวัดเชียงใหม่
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนหน้าของหนังสือที่คนไทยแต่ละคนอ่าน พ.ศ.2554
ค. มัธยฐานของจำนวนเงินที่แต่ละคนใช้จ่ายต่อเดือนของคนไทย
ง. ฐานนิยมของความสูงของนักเรียนห้องหนึ่ง

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.